VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti TUKO s.r.o.

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou TUKO s.r.o., so sídlom Školská 151, 951 78 Kolíňany, IČO: 50 196 375 zapísanou v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 40886/N ďalej len „TUKO s.r.o.“), a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim podľa týchto VOP, ktorej predávajúci TUKO s.r.o. predáva svoj tovar, alebo výrobky, alebo služby. Právne vzťahy medzi  TUKO s.r.o. a kupujúcim sa riadia týmito VOP, alebo kúpnou zmluvou a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom. TUKO s.r.o. a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody (zmluvy, listiny). Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr. V prípade sporu o výklad zmluvy platia vždy prednostne podmienky týchto VOP.

Tieto Podmienky primerane upravujú aj všetky zmluvné vzťahy, objednávky a konkludentné zmluvy uzatvorené medzi TUKO s.r.o. a Odberateľom. Odberateľom sa rozumie každá právnická, alebo fyzická osoba ktorej TUKO s.r.o. na základe zmluvy, objednávky, alebo inej podobnej formy prejavu vôle dodá svoj tovar, materiál, alebo iný výkon a službu.

(1) Tieto Podmienky sa aplikujú bezvýhradne (výlučne). Spoločnosť TUKO s.r.o. neuznáva všeobecné podmienky Odberateľa, okrem prípadu a v rozsahu v akom s nimi výslovne súhlasila v písomnej forme. Potvrdenie akejkoľvek zmluvy, alebo objednávky Odberateľa nepredstavuje takýto súhlas.

(2) V prípade nezaplatenia riadnej a splatnej pohľadávky TUKO s.r.o. od Odberateľa zakladá právo na uplatnenie úroku z omeškania podľa § 369 Obch. zákonníka z výšky nezaplatenej pohľadávky vo výške 18,25 % ročne. Uplatnenie úroku z omeškania nijako nezmenšuje aj možnosť uplatnenia náhrady škody tak, ako táto bude vyčíslené v samotnom nároku TUKO s.r.o. voči Odberateľovi.

(3) Tieto Podmienky primerane upravujú aj všetky zmluvné vzťahy, objednávky a konkludentné zmluvy uzatvorené medzi TUKO s.r.o. a Dodávateľom. Dodávateľom sa rozumie každá právnická, alebo fyzická osoba ktorá TUKO s.r.o. na základe zmluvy, objednávky, alebo inej podobnej formy prejavu vôle dodá svoj tovar, materiál, alebo iný výkon a službu.

Tieto Podmienky sa aplikujú bezvýhradne (výlučne). Spoločnosť TUKO s.r.o. neuznáva všeobecné podmienky Dodávateľa, okrem prípadu a v rozsahu v akom s nimi výslovne súhlasila v písomnej forme. Prevzatie dodávok alebo služieb Dodávateľa ani ich zaplatenie nepredstavujú takýto súhlas.

Účastníci – predávajúci a kupujúci.

Forma dokumentov – formou listu, faxu, elektronickou poštou, t.j. e-mailom, tiež konkludentne.

Miesto doručovania zásielok, kontaktné miesto – všetky listiny sa doručujú do miesta, ktoré si účastníci určili ako kontaktné miesto v zmluve o kúpe, inak do sídla právnickej osoby alebo na adresu trvalého bydliska fyzickej osoby.

Kúpna zmluva – písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahuje základné náležitosti: predmet kúpy a jeho špecifikáciu, dátum dodania, kúpnu cenu, napr. ponuka a objednávka, ktorou je potvrdená.

Článok II.

SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU

Kupujúci si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s predávajúcim objednáva tovar spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Objednávku je možné zaslať písomne. V urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť predávajúcim telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba potvrdiť bez zbytočného odkladu písomnou formou.

Objednávka musí obsahovať:

 1. a) obchodné meno kupujúceho,
 2. b) sídlo kupujúceho,
 3. c) presnú špecifikáciu druhu i množstva

objednávaného tovaru,

 1. d) požadovaný termín dodania,
 2. e) spôsob odberu a miesto dodania tovaru,
 3. f) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na štatutárneho zástupcu kupujúceho, ak je právnickou osobou,
 4. g) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku.

Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka predávajúcim. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany predávajúceho. Predávajúci môže v niektorých prípadoch od takejto písomnej akceptácie upustiť a akceptovať objednávku telefonicky alebo môže akceptáciu objednávky podmieniť. Všeobecne platí, že nepotvrdená ponuka predávajúceho nie je záväzná.

Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná. V prípade, že kupujúci upustí od záväznej objednávky, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z kúpnej ceny za objednaný tovar.

V prípade objednávky neštandardných tovarov si termín dodávky treba potvrdiť. Neštandardný tovar nevykupujeme späť. V prípade zrušenia objednávky sa zmluvné strany dohodli na storno poplatku vo výške 20% z ceny objednávky.

Článok III.

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky kupujúceho vystavenej predávajúcim. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená písomná kúpna zmluva, sú pre jej účastníkov záväzné údaje uvedené v tejto kúpnej zmluve, a to aj v prípade, ak sú tieto odlišné od údajov uvedených v písomnej akceptácii ponuky kupujúceho vystavenej predávajúcim. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi. S jedinou výnimkou, pokiaľ bola kúpna zmluva uzavretá iba konkludentne.

Článok IV.

DODACIE PODMIENKY

Predávajúci podľa písomne akceptovanej objednávky dodá kupujúcemu tovar za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.

Predávajúci dodá tovar v mieste a v čase určenom v kúpnej zmluve. O dodaní tovaru bude spísaný protokol o odovzdaní tovaru, podpísaný obidvomi účastníkmi kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci je povinný na základe kúpnej zmluvy zabezpečiť odoslanie predmetu kúpy, protokol o odovzdaní tovaru sa nespisuje.

Protokol o odovzdaní tovaru musí obsahovať aspoň:

 1. a) číslo kúpnej zmluvy,
 2. b) obchodné meno, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby, resp. meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby

kupujúceho a predávajúceho,

 1. c) označenie tovaru (druh zariadenia,

príslušenstvo, sériové číslo, rok výroby),

 1. d) preberajúcu osobu (meno a priezvisko),
 2. e) miesto dodania tovaru,
 3. f) dátum prevzatia tovaru.

Nespísanie protokolu nemá vplyv na riadne dodanie predmetu kúpy predávajúcim.

Kupujúci môže po podpise kúpnej zmluvy zmeniť miesto dodania alebo čas dodania, a to písomne. Pre predávajúceho je zmena miesta alebo času dodania tovaru záväzná, len v prípade, ak ich písomne potvrdí. Ak predávajúci zmeny miesta a času dodania tovaru písomne potvrdí, považuje sa to za zmenu kúpnej zmluvy. Pokiaľ predávajúci nepotvrdí zmeny času alebo miesta dodania tovaru, platia údaje uvedené v kúpnej zmluve. Pokiaľ zmenou miesta alebo času dodania tovaru predávajúcemu vzniknú vyššie náklady je kupujúci povinný ich uhradiť.

Čas dodania tovaru môže byť stanovený presným dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Pokiaľ je čas dodania stanovený lehotou, je dodávateľ oprávnený dodať tovar počas celej tejto lehoty. Potvrdenie zmeny tovaru sa chápe ako zmena kúpnej zmluvy.

V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom kúpnou zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy. Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania tovaru. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade, že dodanie tovaru nie je možné z dôvodov, za ktoré zodpovedá predávajúci, alebo pokiaľ sa bude na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, má kupujúci právo po uplynutí písomne poskytnutej primerane dostatočnej lehoty na plnenie od kúpnej zmluvy odstúpiť. Táto lehota nesmie byť však kratšia ako doba trvania prekážky, ktorá toto oneskorenie spôsobila. Právo kupujúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť sa vzťahuje výhradne na dodanie tovaru, ktorý ešte nebol kupujúcemu dodaný.

Pokiaľ je predávajúci povinný dodať tovar na v kúpnej zmluve určené miesto je predávajúci povinný ho tam dopraviť na vlastné náklady, ktoré sú zarátané v cene tovaru. Pokiaľ je miestom dodania tovaru sídlo alebo iné miesto podnikania predávajúceho, prípadne iné miesto, kde je tovar vyrobený, či skladovaný predávajúcim, je tovar riadne a včas dodaný v momente, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že môže s tovarom nakladať.

Pokiaľ predávajúci nemôže tovar v mieste dodania odovzdať kupujúcemu, pretože tento neposkytol potrebnú súčinnosť, tovar sa považuje za dodaný v momente jeho dopravenia na určené miesto dodania tovaru. Kupujúci je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu v dôsledku neprevzatia tovaru, všetku škodu a ušlý zisk.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme ani po výzve predávajúceho je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu odplatu za skladovanie vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru. To platí aj v prípade, že kupujúci požiada o odklad dodania tovaru.

Pokiaľ sa kupujúci a predávajúci dohodli, že predávajúci zabezpečí prepravu tovaru, je tovar dodaným momentom odovzdania tovaru na prepravu prvému dopravcovi. Predávajúci je povinný previesť na kupujúceho práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ ich nemá priamo na základe prepravnej zmluvy. Predávajúci je povinný bezodkladne doručiť kupujúcemu všetky listiny potrebné na nakladanie s tovarom. Predávajúci je oprávnený, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak, určiť dopravnú cestu, dopravný prostriedok, ako aj dopravu alebo vedúceho dopravy tovaru. Ak sa účastníci nedohodnú inak, bude tovar dodaný nezabalený a nechránený proti mrazu. Predávajúci spolu s predmetom kúpy odovzdá kupujúcemu všetky doklady a listiny patriace k tovaru Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť a zistiť, či nemá vady. Všetky zistené vady je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr do 48 hodín od momentu, kedy získal možnosť s tovarom nakladať.

Pokiaľ kupujúci v rozpore s povinnosťami stanovenými kúpnou zmluvou alebo týmito VOP neprevezme tovar, a to ani po písomnej výzve predávajúceho a uplynutí dodatočnej lehoty na prevzatie, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva zo vzniknutej škody tým nie sú dotknuté.

Pokiaľ predávajúci nedodá tovar v čase a na mieste dohodnutých v kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % Sk z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však 5 % z fakturovanej hodnoty tovaru alebo jeho časti, s ktorým je predávajúci v omeškaní. Pokiaľ je predávajúci v omeškaním s dodaním tovaru, a to aj napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutí primeranej lehoty na dodanie, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak sa plnenie predávajúceho stane nemožným a táto nemožnosť plnenia bude preukázateľne spôsobená zavinením predávajúceho, kupujúci má právo požadovať náhradu škody. V každom prípade sa nárok na náhradu škody kupujúceho obmedzuje na sumu predstavujúcu 10 % hodnoty tovaru alebo jeho časti, ktorá pre nemožnosť plnenia nemohla byť kupujúcemu dodaná. Nároky na náhradu škody kupujúceho, ktoré presahujú sumu zodpovedajúcu 10 % hodnoty tohto tovaru, sú vylúčené.

Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak kúpna zmluva s kupujúcim neustanoví inak.

Článok V.

 CENA TOVARU

Cena tovaru sa riadi cenníkom určeným predávajúcim platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky v zmysle VOP a nasledujúcimi ustanoveniami článkov VOP. Ceny uvádzané v ponuke sú vždy uvádzané ako ceny bez DPH, pokiaľ nie je v dotknutej listine ustanovené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru, a to aj odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv. Predávajúci má vyhradené právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom potvrdenia akceptácie objednávky tovaru a dňom úhrady jeho kúpnej ceny kupujúcim vzrastie kurz euro (EUR) voči americkému doláru podľa oficiálneho kurzového lístka Národnej banky Slovenska (NBS) o viac ako jedno percento. Predávajúci má v takomto prípade právo jednostranne zvýšiť cenu objednaného tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu daného menového kurzu.

Zničenie, poškodenie, strata predmetu kúpy v čase, keď nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho nemá vplyv na povinnosť riadne a včas zaplatiť kupujúcemu kúpnu cenu.

Článok VI.

 PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Kúpna cena objednaného tovaru je splatná pred dodaním tovaru podľa dohody s predávajúcim na základe predbežnej faktúry, vyžiadania zálohy, alebo na základe daňového dokladu, ktorých náležitosti budú určené dohodou predávajúceho a kupujúceho obsiahnutou v potvrdenej objednávke alebo v kúpnej zmluve. Kúpna ceny tovaru sa v prípade bezhotovostnej platby považuje za uhradenú dňom, kedy bude poukázaná cena tovaru pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci môže všetky platby vrátane kúpnej ceny tovaru voči predávajúcemu platiť v hotovosti, a to v kontaktnom mieste určenom kúpnou zmluvou, inak v sídle predávajúceho alebo na účet uvedený v predbežnej faktúre, prípadne v mieste respektíve na účet oznámený mu predávajúcim písomne.

Pokiaľ kupujúci nezaplatí akúkoľvek platbu vrátane kúpnej ceny tovaru alebo jej časť v termíne stanovenom predbežnou faktúrou – Vyžiadaním zálohy, kúpnou zmluvou alebo týmito VOP, má predávajúci právo požadovať úroky z omeškania vo výške 18,25 % ročne z dlžnej sumy.

Nárok predávajúceho na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý. Ak je kupujúci povinný v súlade s kúpnou zmluvou pred dodaním tovaru zaplatiť predávajúcemu zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže predávajúci po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na platenie, odmietnuť dodať tovar do doby, kým kupujúci zálohu nezaplatí alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je povinný okrem úrokov z omeškania nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku skutočnosti, že v dôsledku omeškania úhrady zálohy dodal tovar neskôr ako bolo dohodnuté v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve.

Predávajúci vystaví daňový doklad na kúpnu cenu tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi. Vystavenie resp. nevystavenie daňového dokladu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru riadne a včas.

Kupujúci nie je oprávnený jednostranne platby znížiť, podmieňovať ich alebo započítať. Jednostranné započítanie je možné len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu potvrdzujúceho oprávnenosť nárokov kupujúceho voči predávajúcemu.

Článok VII.

 VLASTNÍCTVO, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v momente, keď mu ho predávajúci odovzdá alebo v momente odovzdania alebo doručenia prepravných dokladov viažucich sa k dodávanému tovaru, ale len v prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu a ďalšie pohľadávky, ktoré mal voči predávajúcemu, napr. poplatky, náhradu škody, zmluvné pokuty a pod. V prípade, že predávajúci má v čase dodania tovaru alebo v čase odovzdania prepravných dokladov voči kupujúcemu pohľadávky vyplývajúce z kúpnej zmluvy, nadobudne kupujúci vlastnícke právo až ich úplným uspokojením v zmysle výhrady vlastníctva uvedenej vo VOP.

Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare vždy v momente, keď predávajúci tovar vyskladní zo svojho skladu za účelom jeho dodania na miesto určené v potvrdenej objednávke, kúpnej zmluve alebo odovzdania kupujúcemu priamo na mieste, kde sa nachádza sklad predávajúceho. V prípade, že miestom dodania je sklad predávajúceho a kupujúci napriek tomu, že mu bolo oznámené, že môže s tovarom nakladať si tovar neprevezme, nebezpečenstvo škody na veci na kupujúceho prechádza momentom, kedy si mohol tovar po prvý krát prevziať.

Článok VIII.

 VADY TOVARU, ZÁRUKA ZA AKOSŤ

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka za akosť tovaru a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. S výnimkou spotrebiteľských zmlúv, pri ktorých kupujúci tovar nekupuje v rámci alebo pre účely jeho podnikateľskej činnosti, sa taktiež spravujú týmito VOP. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba na dodaný tovar je 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady na tovare, ktoré vzniknú počas trvania záruky.

Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia tovaru vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť. Skryté vady tovaru, ako aj vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci zo záruky, je kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu – poverenej osobe, najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia.

Kupujúcemu zanikajú práva z vád tovaru ako aj z vád na, ktoré sa vzťahuje záruka, ktoré:

 1. a) kupujúci neoznámil v súlade s týmito VOP,
 2. b) ktoré kupujúci nezistil, pričom zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti boli, pretože nevykonal obhliadku v súlade s týmito VOP alebo ju nevykonal s odbornou starostlivosťou,
 3. c) ktoré kupujúci nezistil neskôr ako určujú tieto VOP, napriek tomu, že boli zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Kupujúci poskytne predávajúcemu plnú súčinnosť, aby obhliadku tovaru mohol vykonať.

Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci zároveň v čase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP určí lehotu a spôsob odstránenia vady. V prípade chýbajúcich dokladov alebo príslušenstva je predávajúci povinný ich bezodkladne doručiť kupujúcemu do miesta dodania. Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácií zabezpečiť predávajúcemu alebo ním povereným osobám prístup k tovaru a poskytnúť plnú súčinnosť, aby predávajúci mohol odstrániť vady na tovare.

Pokiaľ predávajúci napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutiu primeranej lehote na splnenie nesplní povinnosť rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP alebo neodstráni vadu na tovare v lehote, ktorú si určil po ukončení obhliadky podľa týchto VOP, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Článok IX.

 VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na upravenie niektorých práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim, keď kupujúci tovar užíva, ale ešte k nemu nenadobudol vlastnícke právo.

V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru až po jeho prevzatí, predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu (výhrada vlastníctva). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v súlade týmito VOP. Kupujúci je v danom prípade len držiteľom tovaru. Pri spracovaní a opracovaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP, zostáva tento tovar vo vlastníctve predávajúceho.

Pri spracovaní, spojení a zmiešaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP s iným tovarom vo vlastníctve kupujúceho, nadobúda predávajúci spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere účtovnej ceny tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP, k účtovnej cene iného použitého tovaru.

Kupujúci nesmie dať do doby, kým sa stane vlastníkom tovaru do užívania tretej osobe, nesmie ho predať ani prenajať, zaťažiť, použiť na zabezpečenie svojich záväzkov.

Keď kupujúci napriek uvedenému zákazu umožní tretej osobe, aby s tovarom nakladala, prípadne tovar na tretiu osobu previedla, a nebude možné toto právo tretieho zrušiť, je kupujúci povinný previesť na predávajúceho platby, ktoré mu boli zaplatené z titulu právneho vzťahu medzi ním a treťou osobou a práva prípadne nároky, ktoré mu vznikli, a to do výšky ešte nesplatenej kúpnej ceny. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uplatnením a vymožením vlastníckeho a spojených práv či nárokov viažucich sa k tovaru.

Kupujúci je povinný okamžite oznámiť predávajúcemu všetky škody na dodanom tovare, všetky exekučné konania, v ktorých exekútor do súpisu hnuteľných vecí zaradí aj tovar, ktorý podlieha výhrade vlastníckeho práva alebo na základe ktorých bude veriteľ uspokojovaný predajom hnuteľnej veci – tovarom podliehajúcemu výhrade vlastníckeho práva a doručiť predávajúcemu kópie exekučných príkazov a príslušné protokoly, či iné listiny, ktoré boli v priebehu exekučného konania vyhotovené a doručené kupujúcemu. Okrem toho je kupujúci povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie exekúcie.

V prípade úplného zničenia alebo odcudzenia tovaru má predávajúci právo započítať si s poistným plnením čiastku, zodpovedajúcu všetkým budúcim doposiaľ neuhradeným pohľadávkam predávajúceho z kúpnej zmluvy. Prípadný zostatok poistného plnenia vyplatí predávajúci kupujúcemu. Kupujúci je povinný zabezpečiť zodpovedajúcim spôsobom tovar proti riziku krádeže vlámaním.

Kupujúci je povinný v čase trvania výhrady vlastníckeho práva na požiadanie predávajúceho zabezpečiť svoje záväzky voči predávajúcemu, a to spôsobmi uvedenými v kúpnej zmluve.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu miesto trvalého alebo obvyklého umiestnenia tovaru a bezodkladne predávajúceho informovať o všetkých zmenách tohto umiestnenia, umožniť kedykoľvek prístup predávajúcemu k tovaru, a to aj bez výzvy resp. oznámenia predávajúceho o jeho úmysle skontrolovať tovar.

Článok X.

 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Predávajúci a kupujúci sú zodpovední za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností.

Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu vzniknutú škodu len do výšky poistného plnenia zo zodpovednosti za tovar. Pokiaľ predávajúci takúto poistnú zmluvu nemá dojednanú, tak je povinný predávajúci nahradiť kupujúcemu škodu len do výšky nákladov na opravu poškodeného tovaru alebo uvedenie poškodeného tovaru do pôvodného stavu.

Táto limitácia náhrady škody neplatí, ak:

 1. a) je škoda spôsobená úmyselne predávajúcim,
 2. b) je škoda spôsobená pri vedomej nedbanlivosti vedúceho zamestnanca alebo štatutárneho orgánu predávajúceho,
 3. c) pri zavinenom porušení kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, ak tým je zároveň ohrozené alebo znemožnené dosiahnutie účelu kúpnej zmluvy. Pokiaľ z nedbanlivosti predávajúci podstatným spôsobom poruší kúpnu zmluvu je povinnosť nahradiť vzniknutú škodu limitovaná výškou poistného plnenia z poistnej zmluvy, ktorou je predávajúci poistený pre prípad zodpovednosti za tovar.

Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú mohla povinná strana v čase vzniku záväzkovo-právneho vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídať alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.

Článok XI.

UKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva sa končí dňom vysporiadanie všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

Pred dobou podľa predchádzajúceho bodu je možné kúpnu zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmto článkom VOP a s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:

 1. a) ak kupujúci je v omeškaním zo zaplatením kúpnej ceny tovaru, a to aj napriek písomnej výzve predávajúceho na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote,

b)po uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany kupujúceho, hlavne vo vzťahu ku zaplatení kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy a dodania tovaru odstúpiť, resp. požadovať na kupujúcom okamžitú úhradu kúpnej ceny tovaru nezávislú na údajoch uvedených na faktúre,

 1. c) nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená záloha kúpnej ceny za tovar v súlade s týmito VOP,
 2. d) v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, kúpna zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy.

Odstúpením kúpna zmluva zaniká od počiatku. Platnosť kúpnej zmluvy sa končí v momente doručenia odstúpenia predávajúceho kupujúcemu. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia kúpnej zmluvy, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie, ušlý zisk a pod. Kupujúci je v prípade odstúpenia povinný na vlastné náklady dopraviť tovar predávajúcemu. V prípade, že tak neurobí, je predávajúci na náklady kupujúceho oprávnený tovar odobrať a dopraviť aj sám. Kupujúci je povinný tovar odovzdať predávajúcemu v pôvodnom stave, t.j. v stave ku dňu prevzatia a odovzdania tovaru. Ak kupujúci poruší túto svoju povinnosť, predávajúci je oprávnený tovar uviesť do pôvodného stavu na náklady kupujúceho, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by týmto postupom kupujúcemu mohla vzniknúť. Vrátenie alebo odobratie tovaru podľa predchádzajúceho ustanovenia nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru v plnej hodnote.

Článok XII.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Zmluvy o dielo

Zhotoviteľ bude počas realizácie diela viesť montážny denník, ktorý bude uložený u stavbyvedúceho objednávateľa. Oprávnený zástupca zhotoviteľa bude v montážnom denníku denne zaznamenávať údaje súvisiace s technologickým a časovým postupom prác, s kvalitou vykonaných prác a ostatné, ktoré oprávnená osoba objednávateľa každý deň v priebehu realizácie písomne potvrdí, alebo rozporuje.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v priebehu realizácie diela bude dodržiavať požiadavky Zákona č. 223/2011 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

Zhotoviteľ je zodpovedný za pravidelné preškoľovanie svojich pracovníkov v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z, v rozsahu nimi vykonávaných činností

Zodpovednosť za zamestnancov: Zhotoviteľ zodpovedá

a.) za založenie pracovnoprávneho vzťahu so zamestnávanými fyzickými osobami, ktoré pre neho pracujú v zmysle Zákona č. 311 /2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

b.) za splnenie oznamovacej povinnosti za tieto fyzické osoby voči Sociálnej poisťovni, v zmysle § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

c.) za splnenie oznamovacej povinnosti za tieto fyzické osoby voči príslušným zdravotným poisťovniam

Zhotoviteľ je povinný v zmysle Zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v platnom znení poskytovať kontrolným orgánom informácie v rozsahu svojej pôsobnosti, poskytovať doklady, vyjadrenia a ďalšie písomnosti potrebné na zabezpečenie prípravy kontroly a výkonu kontroly.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hore uvedené ustanovenia, v prípade ich porušenia sa zväzuje k plnej zodpovednosti za zistené priestupky a k plnej náhrade postihov a sankcií uložených kontrolnými orgánmi.

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, je stanovená ako cena pevná a nemenná pre všetky objednané práce a dodávky.

Termín začatia, Termín ukončenia, Presný termín realizácie jednotlivých etáp určí hlavný stavbyvedúci zápisom v stavebnom denníku. Návrh súpisu vykonaných prác schválený a podpísaný stavbyvedúcim predložiť objednávateľovi do 5 dní po ukončení mesiaca.

Zhotoviteľ vystaví faktúru po schválení návrhu súpisu prác, do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca s dátumom vystavenia totožným, alebo neskorším ako sú dátumy na prílohách a s dátumom dodania totožným s mesiacom v ktorom boli práce vykonané.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky uvedené prílohy, bude vrátená na doplnenie a zároveň bude vystavená s novým dátumom a predĺženým termínom splatnosti. Dátum zdaniteľného plnenia zostane nezmenený.

Článok XIII.

ZÁRUKA a zmluvné pokuty

Záruka je 60 mesiacov na stavebnú časť, na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií.

Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu dodávky, realizácie predmetu objednávky činí 0,5% z ceny predmetu objednávky za každý, aj začatý deň omeškania. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená pokuta je primeraná, v súlade s prejavom ich vôle a dohody. Právo vzniku na zmluvnú pokutu pre objednávateľa až do výšky 100% predmetu diela sa považuje za primerané. Zmluvné strany deklarujú svoj prejav vôle a to vzdanie sa prípadného zníženia pokuty súdom v zmysle § 301 Obchodného zákonníka. Pokuta prevyšujúca 100% predmetu diela je nárokovateľná v prípade, že zhotoviteľ poruší zmluvu obzvlášť hrubým spôsobom.

Článok XIV.

 OSTATNÉ

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od objednávky v prípade, ak zhotoviteľ podá voči nemu návrh na súdne konanie, alebo rozhodcovské konanie. Pri tomto primerane platia ustanovenia § 344 a násl. Obchodného zákonníka.

Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu prípadne vzniknú na základe tejto objednávky, na tretiu osobu bez písomného súhlasu objednávateľa (§ 525 ods.2 Občianskeho zákonníka).

Zmluvné strany si dohodli, že pre ich záväzkový vzťah platia prednostne ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení ku dňu podpísania objednávky.

Písomným potvrdením objednávky berie zhotoviteľ na vedomie, že akékoľvek práce a výkony, ktoré nie sú zahrnuté v tejto objednávke, je oprávnený vykonať len po ich predchádzajúcom dojednaní zo strany objednávateľa vo forme písomnej objednávky, podpísanej štatutárnym zástupcom objednávateľa.

V prípade výskytu naviac prác a výkonov nezahrnutých do objednávky, má zhotoviteľ povinnosť predložiť kontaktnej osobe objednávateľa na odsúhlasenie cenovú ponuku, z ktorej vyplýva presný rozsah prác a dodávok , ako aj cena týchto prác a dodávok.

Článok XV.

 ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA

Rozhodcovská doložka k zmluve: „Všetky  spory,  ktoré  vzniknú z  tejto zmluvy, vrátane  sporov  o  jej platnosť, výklad,  alebo zrušenie, vznik iného právneho stavu, vrátane situácie uplatnenia náhrady škody voči štatutárovi, alebo spoločníkovi spoločnosti dlžníka (konečnému užívateľovi výhod) podľa § 135a, 194 Zákona č. 513/1991 Zb. budú predložené (rozhodované rozhodcovským súdom) ad hoc rozhodcom Ing. Milošom Valachom alebo ad hoc rozhodcom Zuzanou Valachovou podľa dohody zmluvných strán o spôsobe ustanovenia rozhodcu (§ 6 ods.1 a ods. 3, § 8 ods.1 Zákona č. 244/2002 Z.z.). Výber  rozhodcu je ponechaný na žalobcovi, alebo vybranej právnickej osobe. Vybraná právnická osoba môže ustanoviť aj iného rozhodcu (alebo rozhodcovský senát), alebo doplniť rozhodcovský senát podľa potreby konkrétneho sporu o ďalšieho rozhodcu. V prípade doplnenia rozhodcovského senátu o ďalších rozhodcov bude dohodnutý ad hoc rozhodca vždy jeho predsedom. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa Rozhodcovských pravidiel – ad hoc rozhodcov (vrátane stanovenia rozhodcovských poplatkov a postupu v rozhodcovskom konaní), ktoré sú dostupné na stránke www.royaldevelopment.sk. Strany sa podrobia rozhodnutiu príslušného rozhodcu (rozhodcovského senátu). Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné a nemenné. Podľa § 6 ods. 3 v spojení s § 8 ods. 1 a 2 Zákona č. 244/2002 Z.z. strany si ustanovujú za vybranú právnickú osobu ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 45 741 905. Doručovacia adresa na podanie žaloby je: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika. Adresa pre elektronické doručovanie je: rsrd@royaldevelopment.sk.“

Článok XVI.

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa 01.01.2022. Predávajúci je oprávnený meniť obsah VOP, pre kupujúceho sú však záväzné až doručením nového znenia VOP do kontaktného miesta podľa kúpnej zmluvy, inak do sídla kupujúceho.

Kupujúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, začatie exekučného konania a to, že spoločnosť rozhodla o zrušení spoločnosti s likvidáciou.

Kupujúci vyhlasuje:

 1. a) že súhlasí s tým, aby predávajúci uzavrel zmluvu o zriadení záložného práva na pohľadávku predávajúceho voči kupujúcemu z kúpnej zmluvy alebo takúto pohľadávku postúpil ktorejkoľvek tretej osobe, a zároveň sa kupujúci zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri vzniku a realizácii záložného práva,
 2. b) že nemá námietky voči založeniu pohľadávok
 3. c) a bez súhlasu predávajúceho nebude môcť použiť svoje pohľadávky na započítanie založených pohľadávok.

V prípade písomného vyhotovenia týchto VOP, tieto tvoria súčasť základnej zmluvy uzatvorenej medzi TUKO s.r.o. a Odberateľom, alebo Dodávateľom. A to aj v prípade, ak neboli osobitne stranami zmluvy podpísané. Odkaz na tieto VOP v základnej zmluve potvrdzuje  podľa § 273 Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb) prejav vôle zmluvných strán riadiť sa pri vzájomnom obchode VOP spoločnosti TUKO s.r.o. Zároveň takýto odkaz na VOP potvrdzuje prejav vôle zmluvných strán riešiť prípadné spory pred dohodnutým rozhodcovským súdom na základe rozhodcovskej doložky uvedenej v týchto VOP. Zmluvné strany zároveň deklarujú svoju vedomosť o oddeliteľnosti rozhodcovskej zmluvy/doložky od základnej zmluvy v súlade s § 5 ods. 2 Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

Tieto VOP spoločnosti TUKO s.r.o. platia od 01.01.2022.