Našim poslaním je byť stabilným, spoľahlivým a lojálnym partnerom pre všetky zainteresované strany v oblasti prepravy tak, aby sme ťažké uľahčili, drahé zlacnili, pomalé zrýchlili a vzdialené priblížili.

Politika Integrovaného Manažérskeho Systému:

  • Vedenie organizácie TUKO sa zaväzuje plniť požiadavky noriem ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2008 a to tak, že zavedie a následne bude udržiavať a podporovať proces neustáleho zlepšovania pre účinný integrovaný manažérsky systém v celej spoločnosti. Vedenie svojim konaním deklaruje, že je zodpovedné, odborne spôsobilé, ochotné sa neustále vzdelávať a prijímať opatrenia vedúce k neustálemu zlepšovaniu IMS.
  • Vedenie zosúladením podnikateľských cieľov firmy s environmentálnymi požiadavkami a zásadami BOZP prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti pred znečisťovaním životného prostredia a k jeho zachovaniu pre budúce generácie, ako aj prevencie v oblasti BOZP.
  • Pre neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov, máme k dispozícii stabilný personál, ktorého profesionalita je zabezpečená pravidelnými školeniami, využívaním nových technológií a informovanosťou všetkých pracovníkov o najnovších poznatkoch z oblasti kvality a ochrany životného prostredia a BOZP.
  • Na všetkých úrovniach uplatňujeme princíp prevencie pred odhaľovaním a riešením nezhôd. Kladieme dôraz na prevenciu pred znečisťovaním ŽP a možným vznikom havarijných stavov. Monitorujeme a minimalizujeme vznik environmentálnych rizík, nehôd a nežiadúcich udalostí.
  • Zaväzujeme sa dodržiavať záväzky vyplývajúce z relevantnej platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej Únie pri realizáciu produktov a služieb spoločnosti so zameraním sa na zabezpečenie kvality produktov a služieb.
  • Sme pripravení zabezpečiť podmienky tak, aby požiadavky a očakávania zainteresovaných strán boli nielen splnené ale aj prekonané, čím si chceme dlhodobo udržiavať dobré partnerské vzťahy.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov firmy a platná odo dňa jej schválenia konateľom spoločnosti. Vedenie sa zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje, poskytovať všestrannú podporu a zabezpečovať rozvoj zamestnancov pre naplnenie tejto politiky a udržiavanie jej zásad.